Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor deelname aan de Community. Welke regels gelden voor het gebruik van de inspiratiebank en waar kun je terecht als je een  klacht hebt over een geplaatste mededeling?

Rechten en plichten van gebruikers

1 Dit document is een overeenkomst tussen u als gebruiker van het Bosch Architectuur Initiatief-forum en het Bosch Architectuur Initiatief te ‘s-Hertogenbosch

2 Als u een bijdrage wilt plaatsen op het Bosch Architectuur Initiatief-forum, moet u zich registreren als deelnemer. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen wel als lezer gebruikmaken van het forum, maar mogen daarop geen bijdragen plaatsen.

3 Door uw gebruik van het Bosch Architectuur Initiatief-forum, hetzij als geregistreerde deelnemer, hetzij als niet-geregistreerde lezer, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Het Bosch Architectuur Initiatief heeft het recht deze voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.

4 Het Bosch Architectuur Initiatief- forum is bedoeld voor het plaatsen van inhoud ter inspiratie en/of het geven van een inhoudelijke mening. Posts met enkel een commercieel motief en posts met inhoud die door het BAI niet passend gevonden wordt, worden verwijderd zonder aankondiging, zie ook de gedragsregels onder punt 17.

5 Bijdragen van deelnemers worden voorafgaand aan plaatsing door het Bosch Architectuur Initiatief gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatste en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van het Bosch Architectuur Initiatief.

Hergebruik van bijdragen

7 Door het gebruik van het Bosch Architectuur Initiatief-forum geeft u het Bosch Architectuur Initiatief de onherroepelijke volmacht om uw bijdrage, zodra deze is geplaatst, zonder beperkingen of kosten aan te wenden voor bewerking, exploitatie en publicatie in onze uitgaven (tijdschriften, boeken, websites, elektronische nieuwsbrieven, andere gedrukte en digitale media, televisieprogramma’s en andere media). Het Bosch Architectuur Initiatief zal bij publicatie van enige bijdrage de auteur of diens gebruikersnaam noemen.

8 Het is andere partijen dan het Bosch Architectuur Initiatief niet toegestaan bijdragen op het Bosch Architectuur Initiatief-forum te kopiëren, te bewerken of te publiceren (ook niet door middel van frame- en/ of hyperlinks) zonder toestemming van de gebruiker of van het Bosch Architectuur Initiatief als diens gevolmachtigde. Het is andere partijen dan de Bosch Architectuur Initiatief, waaronder exploitanten van andere websites, evenmin toegestaan om zonder toestemming van de Bosch Architectuur Initiatief samenvattingen of overzichten van de bijdragen van het Bosch Architectuur Initiatief-forum te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks).

Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

9 Het Bosch Architectuur Initiatief is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van uw activiteiten op het Bosch Architectuur Initiatief-forum, noch in Nederland, noch daarbuiten.

10 Het Bosch Architectuur Initiatief sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van het Bosch Architectuur Initiatiefforum dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om het forum te gebruiken en/of te raadplegen.

11 Het Bosch Architectuur Initiatief-forum wordt beheerd door de Bosch Architectuur Initiatief. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van het forum vallen onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

12 Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar u of degene tot wie een mededeling is gericht, woont of verblijft.

13 Door gebruik van het Bosch Architectuur Initiatief-forum aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van het Bosch Architectuur Initiatief in geval de Bosch Architectuur Initiatief (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval de Bosch Architectuur Initiatief dientengevolge kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door u van deze voorwaarden.

Persoonlijk wachtwoord

14 Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot het Bosch Architectuur Initiatief-forum krijgt een gebruiker die zich registreert van de Bosch Architectuur Initiatief per e-mail een persoonlijk wachtwoord toegestuurd. Het plaatsen van een bijdrage op de forums is pas mogelijk nadat het wachtwoord via het login-scherm wordt ingetoetst.

15 Als gebruiker dient u uw persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. U garandeert het Bosch Architectuur Initiatief dat uw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en bent aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. Het Bosch Architectuur Initiatief is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voorvloeiende uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.

16 Als u het vermoeden heeft dat uw persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dient u het Bosch Architectuur Initiatief daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen. Het Bosch Architectuur Initiatief zal de lijst met wachtwoorden dan aanpassen door verandering van het wachtwoord en u zo spoedig mogelijk per e-mail een nieuw wachtwoord toezenden.

Gedragsregels

17 Het Bosch Architectuur Initiatief behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van het forum.

Dat kan het geval zijn bij:

  • discriminerende of beledigende commentaren;
  • onwelvoeglijk taalgebruik volgens de algemeen geldende normen van fatsoen;
  • het gebruik van een andere taal dan het Nederlands en het Engels;
  • het noemen van persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon;
  • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers;
  • gedrag dat de ongestoorde beleving van het forum door anderen hindert;
  • het plaatsen van enquêtes, marketingonderzoeken, studieonderzoeken, petities en oproepen van welke aard dan ook;
  • het zich voordoen als een andere persoon;
  • het plaatsen van commerciële boodschappen;
  • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

Als een gebruiker herhaaldelijk een negatieve invloed heeft op een discussie, of voortzetting van deelname om welke reden dan ook niet bevorderlijk wordt geacht, dan kan het Bosch Architectuur Initiatief besluiten de toegang tot de community te ontzeggen.

18 Het plaatsen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken) op het Bosch Architectuur Initiatiefforum is een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan. Wel toegestaan is het noemen van de bron zelf, eventueel voorzien van een link naar (uitsluitend) de voorpagina van de betreffende website.

19 -De inzender verklaart eigenaar te zijn van het geplaatste beeldmateriaal en, mits van toepassing, houder te zijn van het portretrecht. Het BAI is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van het ingestuurde beeldmateriaal.

Persoonlijke gegevens

21 U verstrekt persoonlijke gegevens aan het Bosch Architectuur Initiatief wanneer u zich registreert als deelnemer aan het Bosch Architectuur Initiatief-forum, wanneer u bijdragen plaatst en wanneer u ons e-mailt. Wij verzamelen deze gegevens om u in staat te stellen het forum te gebruiken, om het forum beheren en te optimaliseren, om u uw wachtwoord toe te sturen en om eventueel met u in contact te komen over uw bijdrage.

22 Uw persoonlijke gegevens kunnen wij tevens gebruiken om u op de hoogte te brengen of te houden van andere activiteiten, producten en diensten van het Bosch Architectuur Initiatief, waaronder begrepen de toezending van onze e-mailnieuwsbrief. Indien u geen prijs stelt op deze informatie of op toezending van onze e-mailnieuwsbrief, kunt u dit laten weten via een bericht naar post@baiweb.nl

23 Het Bosch Architectuur Initiatief zal uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen van derden, behoudens indien en voor zover het Bosch Architectuur Initiatief daartoe ingevolge de wet dan wel een rechterlijk vonnis toe is of wordt verplicht.

Klachten

25 Als u op het Bosch Architectuur Initiatief-forum een bijdrage tegenkomt die naar uw mening uw rechten van intellectueel eigendom of anderszins aantast of die in strijd is met de voorwaarden zoals hierboven beschreven, maak ons daar dan onmiddellijk op attent. Wij onderzoeken alle klachten en kunnen de naar ons oordeel passende maatregelen nemen, zoals verwijdering van de bewuste bijdrage, verwijdering van alle bijdragen van de verantwoordelijke gebruiker of uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker van verdere deelname aan het forum.

26 U kunt uw klacht kenbaar maken aan het Bosch Architectuur Initiatief via post@baiweb.nl. Uw klacht wordt in eerste instantie behandeld door de redactie van Bosch Architectuur Initiatief. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden.